Usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych

pomiar geodezyjny

Dla klienta indywidualnego oferujemy:

 • mapy do celów projektowych,
 • tyczenie obiektów budowlanych (domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, garaży, itp.),
 • tyczenie infrastruktury technicznej (sieci, przyłączy, dróg itp.),
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (pomiar powykonawczy):
  • domów jednorodzinnych,
  • domów wielorodzinnych,
  • budynków garażowych,
  • budynków gospodarczych,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (pomiar powykonawczy) infrastruktury technicznej (sieci, przy,łączy, dróg itp.),
 • aktualizacja bazy danych EGiB (np. wykreślenie budynku z mapy, aktualizacja użytków gruntowych)
 • podziały nieruchomości (podział działki),
  • podział nieruchomości rolnej
  • podział nieruchomości zabudowanej
  • podział nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
  • podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • wznowienie znaków granicznych oraz ustalenie przebiegu granic nieruchomości
 • badanie i regulację stanu prawnego nieruchomości (badanie i prostowanie stanu ksiąg wieczystych).